Prevenció del blanqueig de capitals

Informació sobre Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

La Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme té com a finalitat prevenir i impedir la utilització del sistema financer i d’altres sectors de l’activitat econòmica per blanquejar els capitals procedents de qualsevol tipus de participació en la comissió d’un delicte.

A Espanya, la vigilància i el control dels riscos relacionats amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme correspon al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Des d’un punt de vista normatiu, aquesta matèria és regula per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei  10/2010, i per la LLei 12/2003 de bloqueig del finançament del terrorisme.

MEDICORASSE és subjecte obligat a acomplir amb les obligacions legals en aquesta matèria, en l’activitat de corredoria d’asegurances en el ram d’asegurances de vida i altres serveis relacionats amb inversions.

MEDICORASSE compleix amb la normativa vigent en la seva operativa financera d’acord amb les millors pràctiques i estableix, entre d’altres, una política d’acceptació de clients, mesures preventives d’examen i control d’operacions, mesures de diligència deguda d’identificació dels clients i coneixement de l’activitat econòmica i programes de formació per als empleats.

MEDICORASSE té designat un representant davant del SEPBLAC, i té constituït un Òrgan de Control Intern, format per representants qualificats de les principals àrees de negoci, les funcions fonamentals del qual són determinar la política de MEDICORASSE en la matèria, promoure el desenvolupament i implantació dels procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i analitzar i comunicar al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) les operacions sospitoses d’acord amb el previst en la legislació vigent.