Política de protecció de dades

 • Home
 • Pólitica de protecció de dades

S'informa que Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, S.A.U. (des d'ara LA CORREDORIA) tracta les dades personals dels seus clients de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant RGPDUE) i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com en la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades (en endavant LM).

 

Responsable del Tractament

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, S.A.U. CIF A59498220, Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona.

 

Finalitats del Tractament

1. Mitjançar, assessorar i informar sobre la contractació de pòlisses d'assegurances, gestionar el contracte d'assegurança, mantenir la relació contractual, i assistir i gestionar els sinistres.

2. Informar el client sobre els productes asseguradors, que d'acord amb les seves necessitats puguin ser del seu interès mitjançant l'enviament de comunicacions comercials.

 

Legitimació Tractament

 • Llei 26/2006 de 17 de juliol de mediació d'assegurances i reassegurances privades.
 • Consentiment.
 • L'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
 • Interès legítim.
 • Altres normatives d'obligat compliment per part de la Corredoria.

 

Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitadora les dades de caràcter personal que seran objecte de tractament seran entre d'altres les dades:

 • identificatives
 • de contacte
 • patrimonials
 • econòmiques
 • professionals
 • de salut

 

Adequació i qualitat de les dades

Les dades personals facilitades pel Client seran veraces i actuals. Correspon al Client comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Així mateix, la Corredoria manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats.

 

Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran durant el termini necessari per donar compliment a la sol·licitud formulada o al servei contractat, i en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització procedint al bloqueig dels mateixos quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

Cessió de les dades

De conformitat amb el que estableix l'article 99.1 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores i de l'article 63.3 a de la LM, la Corredoria podrà cedir les dades de caràcter personal del Client a la companyia asseguradora, només als efectes de garantir el ple desenvolupament del contracte d'assegurança i el compliment de les obligacions establertes en aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament.

Així mateix, la Corredoria podrà cedir les dades a tercers (perits, tallers, col·laboradors externs, etc.) que intervinguin necessàriament en la prestació del servei o tramitació del sinistre.

 

Drets de l'interessat i reclamacions

El Client pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, en el tractament, portabilitat, limitació i oposició de les dades a través del correu electrònic dadespersonals.medicorasse, a través de l'App de Medicorasse, o bé a través de correu postal a l'adreça Passeig de la Bonanova, 47 08017 de Barcelona.

Així mateix, el Client pot sol·licitar informació sobre els seus drets i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.

 

Seguretat

La Corredoria posa en coneixement del Client que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.