Política de privacitat

Data última actualització: 06-09-2022

S'informa que MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL CMB S.A.U. (en endavant “MEDICORASSE” o la “CORREDORIA” indistintament) tracta les dades personals dels usuaris del lloc web, de conformitat amb l'establert a:

 • el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPD),
 • la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD),
 • el Llibre II del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d'assegurances (en endavant RDL 3/2020).

 


 

Responsable del Tractament

MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL CMB S.A.U. NIF A-59498220
Domicili social: Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona
Contacte: dadespersonals.medicorasse

 

Finalitats i legitimació del tractament

Finalitat principal:

 • Intermediar, assessorar i informar sobre la contractació de pòlisses d'assegurances (incloent gestions precontractuals i suport a la formalització del contracte d'assegurança), així com mantenir la relació contractual, i assistir i gestionar els sinistres.
  Legitimació:
  • La execució d’un contracte en el que l’interessat es part o para l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
  • Obligació legal de la Corredoria (RDL 3/2020).


Altres finalitats:

 • Informar als interessats sobre productes asseguradors, que d’acord amb les seves necessitats puguin ser del seu interès, mitjançant l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via, incloses les electròniques o equivalents.
  Legitimació:
  • Consentiment exprés de l’interessat, per aquells que no tinguin productes intermediats per la Corredoria.
  • Interès legítim de la Corredoria, per a promoure la contractació a través de MEDICORASSE d’altres productes asseguradors que puguin ser d’interès pels seus clients.
 • Elaborar perfils amb les dades personals dels interessats per l’enviament de comunicacions comercials personalitzades a les característiques, preferències, necessitats i tendències del interessat. En base al perfil no es prendran decisions individuals automatitzades.
  Legitimació:
  • Consentiment exprés de l’interessat.
 • Enviar enquestes de satisfacció als clients sobre els serveis oferts per la Corredoria.
  • Interès legítim de la Corredoria per a detectar la satisfacció dels clients amb els serveis prestats amb la finalitat de millorar-los.
 • En cas de contractació de pòlisses de vida risc o estalvi, o plans de pensions, les dades personals seran tractades en aplicació de les mesures de diligència deguda en compliment de la Llei 10/2010, de 28 d'abril sobre Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (LPBCFT). En els supòsits que preveu la normativa, les dades personals i la informació facilitada per l'interessat podran ser comunicades al Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) o altres organismes públics amb competència en la matèria.
  Legitimació:
  • Obligació legal de la Corredoria (LPBCFT)
 • Obtenir i comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què cal fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d' obligacions regulatòries.
  Legitimació:
  • Obligació legal de la Corredoria.

 

Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitativa les dades de caràcter personal objecte de tractament seran entre altres dades:

 • identificatives
 • de contacte
 • patrimonials
 • econòmiques
 • professionals
 • de salut

 

Responsabilitat dels interessats respecte les dades facilitades

Les dades personals facilitades pels interessats seran veraces, exactes i actuals, corresponent al mateix comunicar-ne qualsevol modificació. A aquests efectes, respondran de la veracitat de les dades personals que hagin comunicat i hauran de mantenir-les actualitzades, de tal manera que respongui a la situació real dels interessats.

Igualment, seran responsables de les informacions falses o inexactes que proporcionin i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a la Corredoria o a tercers.

En cas de facilitar informació sobre tercers i, en particular, sobre assegurats i beneficiaris, l’interessat garanteix que ha informat als tercers del contingut de la present Política de Privacitat.

Així mateix, la Corredoria manifesta que les dades recaptades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l' àmbit, les finalitats i serveis determinats.

 

Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran durant el termini necessari per donar compliment a la sol·licitud formulada o al servei contractat, i en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment, procedint al bloqueig dels mateixos quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides.

No obstant això, en el cas que l' interessat hagi autoritzat el tractament de les seves dades amb finalitats publicitàries, les dades necessàries per a aquest fi es conservaran més enllà del que s' ha comentat, mentre no manifesti la seva oposició.

 

Comunicació de dades a tercers

Com a norma general, la corredoria no comunicarà les dades personals dels interessats a tercers sense el previ consentiment exprés de l' interessat.

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l'article 99.1 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, la Corredoria podrà comunicar les dades de caràcter personal del client a la companyia asseguradora, als sols efectes de complir amb el contracte d'assegurança,  d'acord amb la normativa de distribució d' assegurances.

D'altra banda, la Corredoria podrà comunicar les dades a tercers (pèrits, assessors, tallers, col·laboradors externs, etc.) que intervinguin necessàriament en la prestació del servei contractat o tramitació del sinistre. Aquests col·laboradors o prestadors dels serveis actuaran com encarregats del tractament, pel que en cap cas tractaran les dades personals amb finalitats distintes a les indicades per la present Política de Privacitat.

A més, les dades personals podran ser comunicades a les autoritats competents sempre que sigui necessari per donar compliment de les obligacions legals.

 

Exercici de drets dels interessats

L’interessat pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les dades a través del correu electrònic (dadespersonals.medicorasse ), o bé a través de correu postal ( Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona).

L’interessat té dret, també, a revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre comunicacions comercials.

Així mateix, en el supòsit que s’entengui que s’han infringit els seus drets, el Client i/o usuari pot presentar una reclamació davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Per a més detall, podeu consultar la web www.agpd.es

 

Seguretat

La Corredoria posa en coneixement de l’interessat que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l' estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.