Política de protecció de dades de Medicorasse

S'informa que Medicorasse CORREDORIA D'ASSEGURANCES DEL CMS S.A.U. (Des d'ara Medicorasse o LA CORREDORIA indistintament) tracta les dades personals dels seus clients de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara RGPDUE), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), així com en el llibre II de Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d'assegurances.

 

Responsable del Tractament

MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS DEL CMB S.A.U. NIF A-59498220
Domicili social: Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona
Contacte: dadespersonals.medicorasse

 

Finalitats i legitimació del tractament

Finalitat principal:

 • Intermediar, assessorar i informar sobre la contractació de pòlisses d'assegurances (incloent gestions precontractuals i suport a la formalització del contracte d'assegurança), així com mantenir la relació contractual, i assistir i gestionar els sinistres.
  Legitimació:
  • Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances, i resta de normativa aplicable.
  • L'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

Altres finalitats:

 • Informar al client sobre els productes asseguradors, que d’acord amb les seves necessitats puguin ser del seu interès, mitjançant l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via, incloses les vies electròniques o equivalents.
  Legitimació:
  • Consentiment exprés de l’interessat, per aquells que no tinguin productes intermediats per la Corredoria.
  • Consentiment exprés de l’interessat per rebre informació sobre productes o serveis d’empreses que col·laborin amb la Corredoria o que ostentin capital social a la mateixa.
  • Interès legítim de la Corredoria
  • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i resta de normativa aplicable.
 • Elaborar perfils per l’enviament de comunicacions comercials. En base al perfil no es prendran decisions individuals automatitzades.
  Legitimació:
  • Consentiment exprés de l’interessat
 • Enviar boletins informatius/ newsletters sobre el sector assegurador
  • Consentiment exprés de l’interessat
 • Enviar enquestes de satisfacció als clients sobre els serveis oferts per la Corredoria.
  Legitimació:
  • Interès legítim de la Corredoria
 • Obtenir i comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què cal fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d'obligacions regulatòries
  Legitimació:
  • Altres normatives d’obligat compliment per la Correduría (Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, entre d’altres) .

 

Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitativa les dades de caràcter personal objecte de tractament serà, entre d’altres, les dades:

 • identificatives
 • de contacte
 • patrimonials
 • econòmiques
 • professionals
 • de salut

 

Adequació i qualitat de les dades

Les dades personals facilitades pel Client seran veraces i actuals, corresponent al client comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Així mateix, la Corredoria manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats.

 

Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran durant el termini necessari per donar compliment a la sol·licitud formulada o a el servei contractat, i en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment, procedint a el bloqueig dels mateixos quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollits.

 

Cessió de les dades

De conformitat amb el que estableix l'article 99.1 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, la Corredoria podrà cedir les dades de caràcter personal del client a la companyia asseguradora, només als efectes de complir amb el contracte d'assegurança, d'acord amb la normativa de distribució d'assegurances.

Així mateix, la Corredoria podrà cedir les dades a tercers (perits, assessors, tallers, col·laboradors externs, etc.) que intervinguin necessàriament en la prestació de servei contractat o tramitació del sinistre.

 

Exercici de Drets de l’interessat

El Client pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les dades a través de correu electrònic (dadespersonals.medicorasse ), o bé a través de correu postal ( Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona).

El client té dret, també, a revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre comunicacions comercials.

Així mateix, el client pot presentar una reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a el carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para més detall, pot consultar la web www.agpd.es

 

Seguretat

La Corredoria comunica al Client que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.