Avís legal

Data última actualització: 06-09-2022

Facilitada en compliment del que es preveu en el Llibre II del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d'assegurances (d'ara endavant RDL 3 / 2020) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

Dades Identificatives de la Corredoria

El prestador del servei d’aquesta web és MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB S.A.U. (en endavant Medicorasse o la Corredoria indistintament), Corredoria d’assegurances d’àmbit nacional, amb NIF A-59.498.220 i domicili a Barcelona.

Les seves dades de contacte son:

 • E-mail: medicorasse
 • Telf.: 900 10 11 30
 • Domicili social: Passeig de la Bonanova núm. 47, 08017 Barcelona
 • Web: medicorasse.med.es

 

Medicorasse es troba inscrita:

 • al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20624, foli 211, full B-10.481, inscripció 1a, i
 • al Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J0928 (les dades completes de la inscripció de la corredoria poden ser consultades en el següent enllaç http://rrpp.dgsfp.mineco.es/Mediador).

 

La Corredoria disposa de la pertinent pòlissa de responsabilitat civil per a la cobertura del risc de naixement de l'obligació d'indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis dels quals sigui civilment responsable conforme a dret, i sempre que aquesta responsabilitat es derivi de la seva qualitat de corredor, i així mateix disposa de la capacitat financera exigida, tot això de conformitat amb el que disposa l' article 157 del RDL 3/2020.

 

Serveis de Medicorasse

La informació i els serveis que presta Medicorasse són accessibles des del Portal www.med.es, i des del web https://medicorasse.med.es/ca/home, des d'on l'usuari podrà, telemàticament,

 • cotitzar o sol·licitar cotització d'un producte assegurador amb diverses entitats asseguradores,
 • contractar un producte assegurador amb diverses entitats asseguradores
 • demanar assessorament personalitzat,
 • presentar queixes o reclamacions,
 • exercir els seus drets en relació a la protecció de dades personals,
 • així com realitzar altres gestions que puguin ser del seu interès.

 

En cas que ja sigui client de la Corredoria i estigui donat d' alta a l' Oficina Virtual o APP de Medicorasse, a través d' aquesta podrà consultar les dades bàsiques de les assegurances que tingui concertades amb la mediació de Medicorasse, així com demanar la gestió de la contractació del servei o producte assegurador que sigui del seu interès.

En termes generals són funcions de la Corredoria, en el marc de la distribució d' assegurances, l'assessorament, la proposta o la realització de treball previ a la celebració d'un contracte d'assegurança, l'assessorament en la celebració d' aquests contractes, i l'assistència en la gestió i execució d'aquests contractes, incloent-hi l'assistència i assessorament en casos de sinistre.

 

Règim d' activitat i retribució del servei de mediació d' assegurances

Medicorasse exerceix la seva activitat de corredoria segons els principis d' honestedat, equitat i professionalitat, en benefici i representació dels interessos dels seus clients davant les entitats asseguradores.

La Corredoria, a partir de les informacions obtingudes del client i respectant sempre les seves exigències i necessitats, presta un assessorament independent que es basa en una anàlisi objectiva d' un nombre suficient de contractes d' assegurança oferts en el mercat assegurador, formulant així una recomanació personalitzada, atenint-se a criteris professionals, respecte al contracte d' assegurança que millor s' ajusta a les necessitats del client per a una adequada cobertura del risc.
Medicorasse actua en representació dels seus clients durant la prestació del servei de mediació en la contractació d' assegurances.

La remuneració de la Corredoria consisteix en termes generals en la percepció d' una comissió, que estarà inclosa en la prima d' assegurança i que serà abonada per l' entitat asseguradora.

En qualsevol cas, qui emetrà finalment la pòlissa d' assegurança és l' entitat asseguradora, si bé en la pòlissa es detallarà que Medicorasse ha participat com a mediador de la mateixa. D'aquesta manera, el client disposarà sempre d'informació suficient sobre les parts que participen en el contracte d'assegurança subscrita.

 

Participació de la Corredoria en entitats asseguradores i viceversa

Participacions en entitats asseguradores: La corredoria no posseeix una participació directa o indirecta del 10% o superior dels drets de vot o del capital d'una entitat asseguradora determinada.

Participacions d' entitats asseguradores a la corredoria: La corredoria no està participada directament o indirectament amb el 10% o superior en els drets de vot o del capital per una entitat asseguradora determinada o matriu de l'esmentada asseguradora.

 

Accés dels usuaris al portal web i normes d’ús

L'accés al portal web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l'adhesió plena i sense reserves al present Avís Legal, i els seus termes i condicions, que s'exposa en la versió publicada en el moment que l'usuari hi accedeixi.

L'última versió de l'Avís Legal podrà ser consultada sempre que es desitja en aquest enllaç. Si l'usuari decideix no acceptar les condicions establertes en aquest Avís Legal, s'haurà d'abstenir d'accedir al portal web i / o utilitzar els continguts i / o serveis disponibles al portal web.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal web, en tot cas, és sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a accedir al portal web i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, els termes i condicions establerts en aquest avís legal, amb les condicions particulars que en el seu cas s'estableixin, i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com d'acord amb la moral i els bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic establert. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que el portal web pugui patir com a conseqüència de l'incompliment les seves obligacions.

 

Continguts i serveis aliens a la web

El web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç, que els permeten accedir a pàgines web pertanyents o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços té com a únic objecte facilitar als usuaris l'accés a la informació, continguts i productes oferts per tercers.

L' establiment dels enllaços no implica ni el control previ, ni l' aprovació ni la vigilància dels continguts per part de MEDICORASSE, així com tampoc cap tipus de responsabilitat pel contingut i operativitat de les pàgines web, ni dels processos de contractació i de pagament que puguin tenir establertes aquelles pàgines.

En cap cas des d'aquesta web es té accés ni es fa tractament de qualsevol dada personal que els clients puguin facilitar en entrar en aquells enllaços amb altres webs alienes.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest portal web està subjecte al que disposa la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i la Propietat Industrial.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, programari, noms comercials, noms de domini, subdominis, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Lloc Web són propietat de MEDICORASSE, i en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest portal web.

En cap cas s' entendrà que es concedeix a favor de l' usuari cap tipus de llicència o que es confereix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts serveis o elements que s' incorporen al portal web, i en especial, d' explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, o altres drets de naturalesa similar.

L'ús indegut del contingut d'aquest portal web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

 

Limitació de Responsabilitats

El portal web té com a objectiu principal informar els usuaris dels productes i serveis que ofereix MEDICORASSE i, per això, els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatiu, no tenint, en cap cas, caràcter d' assessorament ni contractual, llevat que es digui expressament.

Tot i haver invertit tots els esforços per vetllar perquè la informació continguda en el portal web sigui veraç i estigui actualitzada, MEDICORASSE no es responsabilitza dels errors que puguin existir, o dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l' exactitud o actualització dels continguts, ni per la interpretació o per l' ús que pugui fer-se de qualsevol d' ells.

La Corredoria declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquest portal web, no sent responsables, en particular, de l'actualització, correcció i / o exactitud dels continguts als quals tingui accés l'usuari a través d'aquest portal web.

Tampoc es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'ús i / o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç al portal web no es pot mai considerar com una recomanació, i la decisió d'accedir a l'enllaç queda subjecta a la voluntat dels usuaris.

La CORREDORIA es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del lloc web sense prèvia comunicació.

Així mateix, MEDICORASSE no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del portal web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

 

Mecanisme de resolució de conflictes

La Corredoria compta amb un Servei d'Atenció al Client per a la gestió de queixes i reclamacions relacionades amb la seva activitat, el funcionament intern del qual, activitat i competències es regula en el Reglament del Servei d'Atenció al Client disponible en l'apartat "Queixes i reclamacions" de la pàgina web.

Aquest servei es pot activar enviant el següent formulari web, o des de l'Oficina Virtual o APP de Medicorasse, o bé mitjançant escrit per e-mail (medicorasse.serveiatencioclient), o per correu postal (Passeig Bonanova 47, Barcelona 08017) a l'atenció de "Servei Atenció al Client".

 

Política de Protecció de Dades

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), en l'apartat "Protecció de Dades" de la pàgina web pot accedir a la Política de Protecció de Dades Personals de Medicorasse.

 

Informació sobre Cookies

El portal web pot utilitzar cookies, petits arxius de text amb informació sobre la seva navegació, el principal objectiu del qual és millorar l'experiència de l'usuari al web.

Una finestra emergent (pop up) es desplegarà en el moment del seu primer accés al portal, informant de l'ús de cookies, i facilitant a l'usuari l'accés al text informatiu sobre la política sobre cookies i la possibilitat de desinstal·lar- les, que serà permanentment visible i accessible a la web en una barra d'avisos i comunicacions que estarà situada en el mateix nivell que el present Avís Legal.

 

Contractació electrònica

En el seu cas, l'usuari de la pàgina web declara que és major d'edat i té capacitat legal suficient per realitzar qualsevol operació permesa en aquesta web.

A través de la pàgina web de MEDICORASSE es podrà contractar amb les diferents entitats asseguradores els seus productes d'assegurança, on MEDICORASSE serà mediadora de les mateixes. En funció de l'entitat asseguradora i producte assegurador, l'usuari podrà finalitzar el procés de contractació des de la pròpia web de MEDICORASSE, o se li redirigirà a la web de l'Entitat Asseguradora.

Amb aquesta finalitat, Medicorasse posarà a disposició de l'usuari, previ a la contractació, la informació sobre el producte a contractar, així com les condicions generals i particulars, inclosa la prima de l'assegurança a pagar.
L'usuari es compromet que la informació necessària facilitada per a la contractació de l'assegurança és veraç i exacta.

La prima dels contractes d' assegurança serà la que estipuli en cada moment les entitats asseguradores. L'usuari podrà utilitzar com a mitjà de pagament la domiciliació bancària dels rebuts, o el pagament en línia en funció del tipus de producte que es contracti.

Els preus de la pàgina web no inclouen IVA a causa que els contractes d'assegurança estan exempts d'aquest impost en virtut de la vigent Llei espanyola de l'Impost sobre el Valor Afegit.

L'assegurança s' estipula per al període indicat en les Condicions Particulars del contracte i entrarà en vigor el dia i hora indicats en les mateixes, sempre que estigui signat el contracte d'assegurança i la companyia hagi cobrat la prima del primer rebut.

Si es contracta per períodes renovables es prorrogarà automàticament per períodes successius de la mateixa durada, llevat que alguna de les parts s' oposi a la pròrroga en els termes continguts en la pòlissa d' assegurança.

 

Dret de desistiment

En cas de contractació a distància, li informem que sempre que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat empresarial o professional, pot exercir el dret de desistiment per deixar sense efecte el contracte de referència enviant un escrit per e-mail (medicorasse ) dins dels 14 dies naturals (30 dies per a l'assegurança de vida) a comptar des de la celebració del contracte,  o des de la recepció de les condicions i informació contractual si és posterior, sense necessitat de justificació i sense penalització, llevat que s' hagi produït un sinistre.

En el supòsit de no exercir el dret de desistiment en el termini indicat, el contracte serà vàlid a tots els efectes.

Aquest dret no serà d'aplicació quan es tracti dels contractes d'assegurances descrits a l'art. 10.2.b de la Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors:

 • contractes en què el prenedor assumeix el risc de la inversió,
 • els de viatge o equipatge de durada inferior a un mes,
 • els contractes en què els seus efectes finalitzen abans del termini per exercir el dret de desistiment,
 • els que donen compliment a una obligació d' assegurament del prenedor, així com
 • els plans de previsió assegurats.

 

*Es considera contractació a distància quan durant el procés de contractació no s'ha realitzat cap visita presencial i únicament s'han utilitzat tècniques de comunicació a distància com el correu postal, Internet (contractació electrònica) o el telèfon.

 

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l'aplicació d'aquest Avis Legal o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest portal web s'aplicarà la legislació Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, l'empresa i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.