Avís legal

Informació general

Medicorasse CORREDURÍA DE SEGUROS DEL COLEGIO DEL CMB (des d'ara Medicorasse) l'informa que és una corredoria d'assegurances d'àmbit nacional, amb CIF A-59.498.200 i domicili en Passeig de la Bonanova núm. 47 de Barcelona. Consta inscrita a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J-928 i disposa de la pertinent pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 26 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privats. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 20624, foli 211, full B-10.481, inscripció 1ª.

La informació i els serveis que presta Medicorasse són accessibles des del Portal www.med.es, des d'on podrà, telemàticament, sol·licitar cotització d'un producte assegurador amb diverses companyies asseguradores, demanar assessorament personalitzat, presentar queixes o reclamacions, exercitar els seus drets en relació a la protecció de dades personals així com realitzar altres gestions que puguin ser del seu interès. I, en cas que ja sigui client de la Corredoria i estigui donat d'alta a l'Oficina Virtual, a través d'aquesta, podrà consultar les dades bàsiques de les assegurances que tingui concertades a través de la mediació de Medicorasse, i, si per cas, sol·licitar la gestió de la contractació del servei o producte assegurador que sigui del seu interès.

En compliment de la Llei de Mediació, Medicorasse exerceix la seva activitat de corredoria lliure de vincles que suposin afecció respecte a les companyies asseguradores. El seu assessorament professional es basa en la independència, realitzant una anàlisi objectiva d'un nombre suficient de contractes d'assegurança en els riscos objecte de cobertura i atenent a les particulars característiques i necessitats de cada client.

Són funcions de la Corredoria, en cas que vostè hagi subscrit un contracte:

  • Informar i assessorar de forma personalitzada sobre les condicions del contracte, vetllant per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d'efectes.
  • Durant la vigència del contracte, facilitar-li, com a prenedor d'aquest, a l'assegurat i al beneficiari de la pòlissa d'assegurança, la informació i assessorament necessaris i, en cas de sinistre, a prestar-li la deguda assistència i assessorament.
Igualment, tant des del web com des de l'Oficina Virtual podrà presentar les seves queixes i reclamacions, seguint el procediment que consta descrit en aquest portal o bé enviant un mail al correu electrònic medicorasse.serveiatencioclient

 

Accés dels usuaris a la pàgina web

La pàgina web de Medicorasse pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció de l'Oficina Virtual, que queda restringida als clients i requereix el seu previ registre.

La navegació pel Portal atribueix la condició d'Usuari i suposa l'acceptació expressa, voluntària i sense reserves, del present AVÍS LEGAL GENERAL. L'usuari es compromet a la utilització del Portal de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal General, les condicions particulars de certs Serveis i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

 

Responsabilitat de la Corredoria

Aquest Portal té com a objectiu principal informar els usuaris dels productes i serveis que ofereix la Corredoria, de manera que els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius. La informació continguda s'ha preparat en base a les dades suministrades per les companyies asseguradores, i, per tant, no es pot garantir que el Portal no contingui errors d'origen. Tot i això la Corredoria ha dedicat tots els seus esforços per vetllar per la seva veracitat i actualització. No obstant això, Medicorasse no es responsabilitza dels errors continguts, dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l'exactitud o actualització dels continguts, ni per la interpretació o per l'ús que pugui fer-se de qualsevol d'ells.

Medicorasse declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i / o de la qual no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i / o exactitud dels continguts als que tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i / o idoneïtat.

Medicorasse no es fa responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i / o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç al Portal no pot mai considerar-se com una recomanació; la decisió d'utilitzar queda subjecta a la voluntat dels usuaris d'accedir.

Medicorasse es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

Així mateix, Medicorasse no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, programari, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Portal, són propietat de Medicorasse o, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest Portal i que figuren com autors o titulars d'algun dret.

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els continguts del Portal sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Medicorasse.

 

Protecció de dades personals

S'informa que Medicorasse presta especial atenció al tractament de les dades personals amb l'objectiu de preservar la privacitat i confidencialitat dels mateixos, de conformitat amb el que disposa el Reglament de la Unió Europea 2016/679 (RGPD), i en el benentès que els nostres sistemes informàtics compten amb els nivells de seguretat adequats.

Pot consultar el detall de la nostra política de protecció de dades en: https://medicorasse.med.es/ca/info/lopd

 

Jurisdicció i Llei aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o aplicació d'aquest Avís Legal General, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest Portal s'aplicarà la llei espanyola i es resoldrà davant dels jutjats i tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, la corredoria i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar de la data en què una de les parts notifiqui per escrit a l'altra la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

 

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació amb la Corredoria pot dirigir-se a:

  • Correu electrònic: medicorasse
  • Telèfon: 93 567 88 70
  • Correu postal de l'oficina central: Passeig de la Bonanova 47 08017 de Barcelona

Les comunicacions de la Corredoria a l'Usuari es realitzaran mitjançant les dades que el mateix hagi aportat al registrar-se al Portal.

 

Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

La Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme té com a finalitat prevenir i impedir la utilització del sistema financer i d'altres sectors de l'activitat econòmica per blanquejar els capitals procedents de qualsevol tipus de participació en la comissió d'un delicte.

A Espanya, la vigilància i el control dels riscos relacionats amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme correspon al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del blanqueig de Capitals i Infraccions monetàries (SEPBLAC). Des d'un punt de vista normatiu, aquesta matèria es regula per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, per el qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril i pel Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de prevenció del blanqueig de capitals entre altres temes.

Medicorasse compleix amb la normativa vigent en la seva operativa financera d'acord amb les millors pràctiques i estableix, entre d'altres, una política d'acceptació de clients, mesures preventives d'examen i control d'operacions, mesures de deguda diligència d'identificació dels clients i coneixement de l'activitat econòmica i programes de formació per als empleats.

Medicorasse té constituït un Òrgan de Control Intern, format per representants qualificats de les principals àrees de negoci, les funcions fonamentals són determinar la política de Medicorasse en la matèria, promoure el desenvolupament i implantació dels procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i analitzar i comunicar al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del blanqueig de Capitals i Infraccions monetàries (SEPBLAC) les operacions sospitoses d'acord amb el que preveu la legislació vigent.