Avís legal

Informació general de la Corredoria

MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB S.A.U. (des d'ara Medicorasse) amb NIF A-59.498.220 i domicili a Barcelona, Passeig de la Bonanova núm. 47, (08017), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20624, foli 211, full B-10.481, inscripció 1ª, és una Corredoria d'assegurances d'àmbit nacional, en els termes del Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances (en endavant RDL 3/2020).

Medicorasse es troba inscrita al Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J0928 (les dades complertes de la inscripció de la corredoria poden ser consultades en el següent enllaç www.dgsfp.mineco.es).

Medicorasse disposa de la pertinent pòlissa de responsabilitat civil per a la cobertura del risc de naixement de l'obligació d'indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis dels quals sigui civilment responsable conforme a dret i sempre que aquesta responsabilitat es derivi de la seva qualitat de corredor i així mateix disposa de la capacitat financera exigida, tot això de conformitat amb el disposat en l’article 157 del RDL 3/2020.

Medicorasse exerceix la seva activitat de corredoria segons els principis d'honestedat, equitat i professionalitat, en benefici i representació dels interessos dels seus clients davant les entitats asseguradores.

Medicorasse, a partir de les informacions obtingudes del client i respectant sempre les seves exigències i necessitats, presta un assessorament independent que es basa en una anàlisi objectiva d'un nombre suficient de contractes d'assegurança oferts en el mercat assegurador, formulant així una recomanació personalitzada, atenint-se a criteris professionals, respecte al contracte d'assegurança que millor s'ajusta a les necessitats del risc i del propi client per a una adequada cobertura del risc.

Medicorasse actua en representació dels seus clients durant la prestació del servei de mediació en la contractació d'assegurances.

La remuneració de la Corredoria consisteix en termes generals en la percepció d'una comissió, que estarà inclosa en la prima d'assegurança i que serà abonada per l’entitat asseguradora.

En qualsevol cas, qui emetrà finalment la pòlissa d'assegurança és la entitat asseguradora, si bé en la pòlissa es detallarà que Medicorasse ha participat com a mediador de la mateixa. D'aquesta manera, el client disposarà sempre d'informació suficient sobre les parts que participen en el contracte d'assegurança subscrit.

 

Serveis de Medicorasse

La informació i els serveis que presta Medicorasse són accessibles des del Portal www.med.es, i des de la web https://medicorasse.med.es/, des d'on l’usuari podrà, telemàticament, sol·licitar cotització d'un producte assegurador amb diverses entitats asseguradores, demanar assessorament personalitzat, presentar queixes o reclamacions, exercir els seus drets en relació a la protecció de dades personals, així com realitzar altres gestions que puguin ser del seu interès. En cas que ja sigui client de la Corredoria i estigui donat d'alta a l'Oficina Virtual, a través d'aquesta podrà consultar les dades bàsiques de les assegurances que tingui concertades amb la mediació de Medicorasse, així com sol·licitar la gestió de la contractació del servei o producte assegurador que sigui del seu interès.

En termes generals són funcions de la Corredoria, en el marc de la distribució d’assegurances, l’assessorament, proposta o realització de treball previ a la celebració d'un contracte d'assegurança, l’assessorament en la celebració d'aquests contractes, i l'assistència en la gestió i execució d'aquests contractes, incloent l'assistència i assessorament en casos de sinistre.

També s'entenen incloses dins de les seves funcions l'aportació d'informació relativa a un o diversos contractes d'assegurança d'acord amb els criteris triats pels clients a través d'un lloc web de tercers o d'altres mitjans, i l'elaboració d'una classificació de productes d'assegurança, inclosos preus i comparacions de productes, o un descompte sobre el preu de l'assegurança, i en certs casos el client pot arribar a celebrar el contracte d'assegurança directament o indirectament utilitzant un lloc web de tercers o altres mitjans.

Concretament, en cas que el client hagi subscrit un contracte assegurador/pòlissa d’assegurança a través de la Corredoria, aquesta realitza les següents funcions:

  • Informar i assessorar de forma personalitzada sobre les condicions del contracte, vetllant per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d'efectes.
  • Durant la vigència del contracte, facilitar al prenedor, a l'assegurat i al beneficiari de la pòlissa d'assegurança, la informació i assessorament necessaris sobre les clàusules de la pòlissa i, en cas de sinistre, a prestar-los la deguda assistència i assessorament.

 

Queixes i reclamacions

La Corredoria compta amb un Servei d’Atenció al Client per a la gestió de queixes i reclamacions relacionades amb la seva activitat, el funcionament intern del qual, activitat i competències es regula en el Reglament del Servei d’Atenció al Client(veure apartat específic de la pàgina web “Queixes i reclamacions”). Aquest servei es pot activar des de l’Oficina Virtual o be enviant un escrit per e-mail (medicorasse.serveiatencioclient) o per correu postal (Passeig Bonanova 47, Barcelona 08017), a l’atenció de “Servei Atenció al Client”.