Queixes i reclamacions

Medicorasse Corredoria d’Assegurances compta amb un Servei d’Atenció al Client especialitzat al que els clients i els tercers perjudicats, relacionats amb els contractes asseguradors que intermedia, es poden adreçar en cas de voler efectuar una queixa o reclamació.

La normativa estableix que el client o perjudicat pugui presentar la queixa o reclamació directament al Servei d’Atenció al Client, o bé, al servei o departament l’actuació del qual l’ha originat; en aquest darrer cas, si el servei o departament implicat no resol de manera favorable al client la queixa o reclamació ha de remetre la mateixa al Servei d’Atenció al Client.

Les queixes i reclamacions deuen ser formulades seguin unes indicacions de contingut i terminis que permetin una correcta resolució de les mateixes: pel que fa referència al contingut de l’escrit presentat és molt important identificar clarament la incidència objecte de la queixa, i respecte al termini de presentació aquest no pot superar els 2 anys des del coneixement del client o perjudicat dels fets que donin origen a la queixa o reclamació.

Les queixes o reclamacions admeses a tràmit són objecte d'anàlisi i resolució, per part del Servei d'Atenció al Client, en un termini no superior a 1 mes si la persona que ha presentat la queixa o reclamació té la consideració de "consumidor" d'acord amb la definició de l'article 21 TRLGDCU, en cas contrari,  el termini no pot ser superior als 2 mesos. La resposta a aquestes serà comunicada als clients a través d' un escrit motivat.

Per formular una queixa o reclamació es pot remetre un escrit a Medicorasse – Servei d’Atenció al Client. Passeig de la Bonanova, 47. 08017 Barcelona o omplir i enviar el següent formulari web.

Més informació: accés al Reglament del Servei d’Atenció.