Baixa laboral

En què consisteix aquesta assegurança?

L'assegurança de baixa laboral, també anomenada de Subsidi, de Renda Diària o d'Incapacitat Laboral Temporal, té com a objectiu restablir els ingressos econòmics de persones que desenvolupen una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals), després de tenir una alteració en el seu estat de salut, motivada per una malaltia o un accident  que els impedeixi, temporalment i de forma total el desenvolupament de la seva activitat.

A qui va dirigida aquesta assegurança?

Encara que aquest producte està especialment dissenyat per a les necessitats dels treballadors per compte propi, els treballadors per compte d’altri també el poden contractar tot i que amb unes limitacions quant a l’import de subsidi diari cobert.

Beneficis de tenir aquesta assegurança

L'assegurança de baixa laboral és un tipus de pòlissa que compensa la reducció d'ingressos durant els períodes d'incapacitat temporal dels treballadors, podent ser contractada tant pels treballadors autònoms com pels treballadors per compte d'altri. D'aquesta manera, comptant amb la prestació econòmica de la Seguretat Social, el metge no veurà pràcticament reduïts els seus ingressos.

Els principals avantatges són:
cobrar des del primer dia de baixa

Possibilitat de cobrar des del primer dia de baixa i fins a un màxim de 18 mesos, depenent de cada producte i companyia.

declaració de salut

Sense reconeixement mèdic previ. Tan sols amb una declaració de salut.

subsidi

El subsidi a contractar dependrà del nivell d’ingressos i de si es treballa per compte pròpia o d’altri.

Informa-te'n ara gratuïtament

i sense cap compromís

Quin tipus d'assegurances hi ha?

En el mercat assegurador podem trobar principalment dues modalitats  d'assegurança de baixa laboral: sense barem i amb barem (habitualment anomenades baremades).

En la modalitat d'assegurança de baixa laboral sense barem, l'asseguradora garanteix a l’assegurat l’abonament  d’una quantitat fixa de diners per cada dia que el treballador romangui incapacitat, temporalment, per a la realització de la seva activitat professional. I és el mateix assegurat qui, en signar la pòlissa, decideix quina serà la quantitat a percebre com a indemnització – sempre en funció del seu nivell d’ingressos, de si treballa per compte propi o d’altri, i de la normativa de cada companyia -.

Aquest tipus d'assegurança per baixa laboral és molt flexible però té un cost superior al de la modalitat baremada. Per a fer-se efectiu necessita, entre d’altres requisits, de la presentació del parte de declaració del sinistre  omplert pel metge que assisteixi al malalt, aportar informes mèdics, etc. L’assegurador pot fer visites de seguiment i d’inspecció,  per la qual cosa la seva tramitació és més complexa. En aquesta modalitat, la indemnització es cobra una vegada transcorregut el període d'incapacitat temporal, encara que si el temps és prolongat es poden estipular bestretes periòdiques.

En la modalitat d'assegurança de baixa laboral amb barem, els dies d'indemnització s'estableixen amb un barem fix que depèn de cada companyia asseguradora i que està en funció del motiu  que ha provocat la baixa. La pòlissa d'assegurança d'indemnització per baixa laboral amb barem és més econòmica que la modalitat anterior, però poden no estar cobertes petites malalties ni accidents lleus, ni tots els dies de baixa (cada sinistre o patologia té assignats uns dies d’indemnització amb independència dels dies d’incapacitat total que estigui cada persona segons el seu cas concret. En aquesta modalitat, no s’ha d’esperar a l’alta mèdica per percebre la indemnització.

Períodes de carència

Algunes cobertures acostumen a tenir carències (pot variar en funció de la companyia o producte) com per exemple:

  • Quan la causa és per malaltia: 2 mesos.
  • Prestació única per part: 8 ó 10 mesos.

Cobertures

Encara que l'objectiu principal de l'assegurança de baixa laboral és el pagament d'una indemnització diària en cas que l'assegurat estigui en situació d’incapacitat temporal i total per a la seva activitat professional o laboral – detallada en pòlissa – a causa d’una malaltia o accident , aquest tipus de productes poden  oferir diverses cobertures opcionals:

  • Indemnització diària – addicional - en cas d’estar hospitalitzat.
  • Cobertura en cas d’hospitalització o estada en UCI per Covid19 – amb limitacions quant a imports i dies -.
Faqs

Preguntes més freqüents

Què és una franquícia en una assegurança de baixa laboral?
Un treballador per compte d'altri pot contractar una assegurança de baixa laboral?
Quina és la durada d’aquesta assegurança?

Altres assegurances

Assistència jurídica

Assistència jurídica

Més informació

Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

Més informació

Accidents

Accidents

Més informació