Declaració de sinistre – incapacitat temporal

Dades del Prenedor / Assegurat

Descripció del Sinistre

*Camp obligatori