Declaració de sinistre – Multirisc

Dades del Prenedor / Assegurat
Descripció del Sinistre

En cas que hi hagi un perjudicat / causant:

*Camp obligatori