Actualitat Medicorasse

Autònoms: cotitzar a una mutualitat de previsió social o a la Seguretat Social

Medicorasse

Un professional que comença una activitat de forma independent com a autònom ha de donar-se d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. No obstant això, alguns treballadors poden triar entre cotitzar a la Seguretat Social (RETA) o fer-ho a través de la mutualitat de previsió social legalment alternativa que correspongui a la seva professió, com és el cas dels metges, advocats, enginyers industrials, arquitectes, aparelladors, químics, gestors administratius i procuradors dels tribunals. La tria d'una o altra opció ha d'efectuar-se amb caràcter previ a l'inici de l'activitat. Si el professional no s'inscriu a cap, la Llei entén que, per omissió, estarà inscrit en el RETA des de l'inici de la seva activitat.

L'elecció entre una opció (RETA) o una altra (mutualitat) és important entre altres coses perquè si es tria el RETA no es pot canviar després a la mutualitat com a sistema alternatiu a la Seguretat Social (sí que es pot utilitzar com a sistema complementari o d’estalvi, però hauran de continuar pagant la quota d’autònom), encara que a l'inrevés sí que existeix la possibilitat de passar de la mutualitat al règim d'autònoms. 

 

Diferències entre el RETA i la mutualitat dels metges

A partir del  01/01/1999, els metges que treballaven per compte propi  van començar a poder escollir entre donar-se d’alta al RETA i cotitzar a la Seguretat Social o acollir-se a la mutualitat de previsió social legalment alternativa que és Mutual Mèdica amb el seu producte Metge d'Exercici Lliure (MEL) segons el regulat en la disposició addicional 15a de la Llei 30/95. Aquesta elecció resulta decisiva, sobretot si entre els plans del professional està continuar en l’exercici privat després de la jubilació de la sanitat pública. Com que el règim MEL no paga a la Seguretat Social, es pot compaginar sense problemes el 100% de la jubilació i continuar exercint la medicina de manera privada. En canvi, si el metge està donat d’alta al RETA, es permet percebre la pensió de jubilació sempre i quan es compleixin els següents requisits legals:  que l'accés a la pensió es produeixi una vegada complerta l'edat legalment establerta i amb el 100% dels anys cotitzats exigits a cada moment (en aquest cas es permet la compatibilitat del 50% del cobrament de la pensió de jubilació amb la cotització al RETA) i que el metge (persona física) tingui contractat un treballador en regiment general, relacionat amb la seva activitat (en aquest cas la compatibilitat s'incrementa fins al 100%). 

 

Metge d'Exercici Lliure de la Mutual Mèdica (MEL)

En cas d'exercir la medicina per compte propi o per compte propi i aliè alhora, Mutual Mèdica —mutualitat especialitzada en la previsió social del metge— ofereix el seu producte Metge d'Exercici Lliure (MEL), una assegurança integral que inclou una sèrie de prestacions en cas de malaltia, jubilació, dependència i defunció.

  • L'alta en el MEL permet optar en qualsevol altre moment pel règim RETA. No és el cas a la inversa.
  • Els pagaments fets al MEL no computen a l'efecte de prestacions de la Seguretat Social, com tampoc es computen en el càlcul de les prestacions del MEL les cotitzacions efectuades als règims de la Seguretat Social.
  • La quota mínima del MEL és l'equivalent al 80 % de la quota mínima del RETA. 
  • Les prestacions del MEL són compatibles amb prestacions del règim de la Seguretat Social.
  • Una part de la quota es destina íntegra a un pla de jubilació.
  • Complementa el sistema públic de pensions de jubilació. A dia d'avui, és possible compatibilitzar la pensió de jubilació de la Seguretat Social amb el manteniment de l'activitat una vegada el metge ha accedit a la jubilació pel Règim General cobrant el 100 % de la pensió.

 

RETA. Règim Especial de Treballadors Autònoms

RETA és el sistema de cotització especial de la Seguretat Social i depèn del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Règim Especial de Treballadors Autònoms és el sistema de previsió que disposa el règim públic de la Seguretat Social per a aquest tipus de treballadors.

  • L'alta al RETA, per a l'exercici de la medicina, elimina la possibilitat d'optar en qualsevol altre moment pel règim MEL.
  • Per al còmput de prestacions, la cotització al RETA s'integra a aquelles cotitzacions fetes en qualsevol altre règim de la Seguretat Social.
  • L'import de les prestacions que es percep està determinat per la base de cotització escollida per cada metge.
  • Dóna dret a les contingències d'assistència sanitària, d'incapacitat, de defunció, cessament de l'afiliat per nivells mínims i de jubilació.

Una altra de les principals diferències que hem de tenir en compte a l'hora de triar entre el RETA i la mutualitat és que la segona utilitza un sistema de capitalització, és a dir, cada treballador estalvia la seva pròpia “borsa” de diners per a la jubilació, una quantitat que anirà incrementant en funció de les aportacions que faci la persona i de la rendibilitat que s'obtingui amb la inversió d'aquests diners a través dels productes o plans de la mutualitat. En canvi, en el cas de la Seguretat Social, es tracta d'un sistema de repartiment, en el qual les cotitzacions dels treballadors en actiu donats d'alta paguen les mensualitats dels pensionistes. Així, la pensió que es rep en un i un altre cas varien, atès que si hem cotitzat a través de la mutualitat tindrem una renda que es constitueix amb el patrimoni que hàgim acumulat. Mentre que en la Seguretat Social la pensió es calcula en funció dels anys i bases de cotització.

En general, les mutualitats de previsió social han de cobrir, quan funcionen com a alternativa a la Seguretat Social, les cobertures de jubilació, incapacitat permanent, incapacitat temporal -incloent maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs-, i defunció que pugui donar lloc a viduïtat i orfandat, tal com s'estableix en la llei. Més enllà dels mínims legals exigits, algunes mutualitats poden oferir majors cobertures que les esmentades.

Nota: tant les cotitzacions d'autònoms (RETA) com les aportacions a la mutualitat (MEL) en la seva condició de cobertura alternativa, cada una poden ser deduïdes com a despesa en l'IRPF però no ambdues alhora.

Tot i la normativa general, cada cas té les teves particularitats. És per això que et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres per tal que puguis obtenir el millor assessorament individualitzat segons el teu cas concret i la teva situació personal. Aquest assessorament el pots obtenir a Medicorasse, la Corredoria d'Assegurances del Col·legi, a través del següent formulari o al telèfon 93 567 88 88.

 

MEDICORASSE, Correduría de Seguros del C.M.B, SAU. NIF A-59498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

 

Comparteix-ho: