Actualitat Medicorasse

El contracte d’assegurança

Medicorasse

Una assegurança és un contracte pel qual l’assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament d’una prima i per al cas que es produeixi el risc del qual és objecte de cobertura, a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l’assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes. El contracte d’assegurança s’anomena pòlissa i comprèn el següent:

 • Les condicions generals: són les clàusules del contracte d’assegurança que han estat establertes per l’entitat asseguradora, i que són comuns a totes les pòlisses del mateix tipus d’assegurança – ram o modalitat - que celebra una determinada entitat asseguradora.
 • Les condicions particulars: és el document que recull les característiques que identifiquen el risc assegurat. Inclou les dades de la companyia asseguradora, del prenedor, el concepte del que s’assegura, l’assegurat i el beneficiari, el risc, la quantitat assegurada, l’import de la prima, el venciment i la durada, la forma de pagament, etc. 
 • Les condicions especials: són les mencions de caràcter especial que poden modificar alguna clàusula general.
 • El suplement: és el document que complementa la pòlissa per a la què s’han pactat modificacions. I recull els canvis en el contracte d’assegurança al llarg de la seva vigència.

 

Alguns aspectes que cal conèixer en relació al contracte d’assegurances:

 1. Hi ha molts tipus de contractes d’assegurances segons l’objecte que s’asseguri (p.e. assegurances de vida, d’accidents, de malaltia, de vehicles, de danys, de responsabilitat civil, de decessos, etc.)
 2. Les clàusules han d’estar redactades de manera clara i concisa.
 3. El titular d’una assegurança ha de pagar una prima amb la periodicitat pactada a la pòlissa però cal saber que tot i que es pacti el pagament de forma fraccionada, la prima té caràcter anual – indivisible – i correspon a la companyia l’import pel període convingut com a durada del contracte.
 4. La pòlissa és un contracte d’adhesió redactat per l’assegurador, de forma que si alguna clàusula és confosa, pot ser interpretada de la forma més beneficiosa a l’assegurat.
 5. La durada ha d’estar indicada en les condicions particulars de la mateixa pòlissa.
 6. En el cas de pèrdua de la pòlissa podem sol·licitar a l’asseguradora un duplicat, que tindrà el mateix valor que la pòlissa original.
 7. Habitualment la vigència d’una pòlissa és per un període anual amb clàusula de pròrroga automàtica. En aquest cas, però, hem de tenir present que si decidim oposar-nos a la pròrroga  ho hem de notificar per escrit a l’entitat asseguradora amb una antelació de com a mínim 1 mes a la data de venciment – quan qui s’oposi sigui la companyia ho haurà de notificar amb una antelació de dos mesos -.
 8. L’entitat asseguradora ha de comunicar a l’assegurat, almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del període en curs, qualsevol modificació no prevista en el contracte d’assegurança.
 9. En cas de sinistre, l’hem de comunicar a la companyia en un termini de 7 dies a partir del moment que en tenim coneixement.
 10. La companyia ha de facilitar un número de telèfon gratuït d’incidències i reclamacions per als clients.

 

Abans de contractar una assegurança és important que valoris les teves necessitats. A Medicorasse tenim més de 25 anys d'experiència i comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti més bé a les teves necessitats. En cas que estiguis interessat en rebre més informació de forma gratuïta i sense cap compromís, et convidem a omplir el següent formulari i un assessor especialista et contactarà.

 

 

 

MEDICORASSE, Correduría de Seguros del C.M.B, SAU. NIF A-59498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

Comparteix-ho: