Actualitat Medicorasse

Com mantenir els nostres ingressos en cas de baixa laboral

Medicorasse

Tant els treballadors que cotitzen al règim d'autònoms de la Seguretat Social (RETA) com els treballadors per compte d’altri tenen dret a una prestació d'incapacitat temporal de la Seguretat Social. No obstant això, aquest escenari pot resultar especialment preocupant per als treballadors autònoms, ja que encara que en una situació d'incapacitat temporal la Seguretat Social ofereix un subsidi econòmic per a pal·liar la falta d'ingressos, aquesta ajuda mensual es calcula a partir de la base reguladora, que per a la gran majoria dels treballadors per compte propi sol ser la mínima.

 

Què és una Assegurança de baixa laboral per a autònoms?

L'assegurança de baixa laboral, també anomenada de Subsidi, de Renda Diària o d'Incapacitat Laboral Temporal, té com a objectiu restablir els ingressos econòmics de persones que desenvolupen una activitat per compte propi (autònoms, professions liberals, freelance), després de  patir una alteració en el seu estat de salut, motivada per una malaltia o un accident – i sempre que es tracti d’un fet cobert -, que els impedeixi temporalment i de forma total el desenvolupament de la seva activitat.

 

Quines cobertures té una assegurança de baixa laboral?

Depenent de la companyia asseguradora i de la pòlissa que triïs, pots afegir cobertures addicionals a l'assegurança d'indemnització per baixa laboral, com a hospitalització, defunció i altres. Encara que l'objectiu principal de l'assegurança de baixa laboral és el pagament d'una indemnització diària en cas que l'assegurat pateixi una malaltia o un accident que l’incapaciti totalment i temporalment, aquest tipus de productes poden  oferir diverses cobertures extres molt  interessants per a un autònom:

  • Indemnització diària – addicional - en cas d’estar hospitalitzat.
  • Cobertura en cas d’hospitalització o estada en UCI per Covid19 – amb limitacions quant a imports i dies -.

 

Tipus d’assegurança per baixa laboral

Els dos tipus principals de pòlisses d'una assegurança de baixa laboral són sense barem i amb barem (habitualment anomenades baremades):

Assegurança de baixa laboral sense barem

En la modalitat d'assegurança de baixa laboral sense barem, l'asseguradora ofereix una quantitat fixa de diners per cada dia que el treballador romangui incapacitat. I és el mateix assegurat qui, en signar la pòlissa, decideix quina serà la quantitat a percebre com a indemnització – sempre en funció del seu nivell d’ingressos, de si treballa per compte propi o d’altri, i de la normativa de cada companyia. Aquest tipus d'assegurança per baixa laboral és molt flexible, però més costós. Per a fer-se efectiu necessita la presentació de la baixa mèdica tramitada davant la Seguretat Social i els posteriors parts fins a l'alta definitiva, per la qual cosa la seva tramitació és més complexa. En aquesta modalitat, la indemnització es cobra una vegada transcorregut el període d'incapacitat temporal, encara que si el temps és prolongat es poden estipular bestretes periòdiques. 

Assegurança de baixa laboral amb barem

En la modalitat d'assegurança de baixa laboral amb barem els dies d'indemnització s'estableixen amb un barem fix, que depèn de cada companyia asseguradora en funció de la causa que ha provocat la baixa. La pòlissa d'assegurança d'indemnització per baixa laboral amb barem és més econòmica que la modalitat anterior, però poden no estar cobertes petites malalties ni accidents lleus, ni tots els dies de baixa: només aquells que estiguin establerts en el barem. En aquesta modalitat, la indemnització es cobra en lliurar a l'asseguradora el comunicat de baixa en el qual s'especifica la lesió que sofreix el treballador.

 

Tipus de baixa laboral i prestacions

La baixa laboral és la situació en la qual el treballador deixa de realitzar la seva activitat laboral per motius de salut. Pot donar-se bé per una malaltia comuna o accident no laboral, o per una malaltia professional o accident de treball. 

Depenent de si la causa de la baixa laboral és per malaltia comuna -qualsevol que es produeixi fora del treball- o per malaltia professional, les baixes seran costejades de manera diferent:

1.- Baixa laboral per Malaltia Comuna o accident no laboral: durant els primers 3 dies de baixa, el treballador no rebrà cap mena de prestació econòmica. No obstant això, del dia 4 al dia  20 de la baixa rebrà una prestació  que consistirà en el 60% de la base reguladora – sent fins el dia 15 a càrrec de l’empresa, i  a partir del dia 16 és la mútua professional en qüestió o la Seguretat Social qui es fa càrrec d'aquesta prestació -. A partir del dia 21 de baixa la prestació serà del 75% de la base reguladora. En el cas dels treballadors autònoms, la baixa laboral serà pagada íntegrament per la Seguretat Social o per la mútua corresponent.

2.- Baixa laboral per Malaltia Professional o accident de treball: en aquest cas el treballador començarà a cobrar la prestació econòmica des del dia següent al de la baixa  i consistirà en el 75% de la base reguladora.

Encara que gaudeixis de molt bona salut, sovint resulta impossible evitar una baixa laboral. Tan sols un petit accident o malaltia pot provocar que, durant uns dies, no puguis dur a terme totes les teves obligacions. Sigues conscient d’això i dedica un moment del teu temps a pensar en la possibilitat de contractar una assegurança amb què fer front a aquests inconvenients.

 

A Medicorasse comptem amb molts anys d’experiència al servei dels professionals, assessorant i adaptant les solucions asseguradores a cada especialitat i cas particular. 

Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre l’assegurança de baixa laboral, ho pots fer a través del següent formulari. A Medicorasse  comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti a les teves necessitats. 

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb el R DL 3/2020 de 4 de febrer que transposa la Directiva europea de Distribució d’assegurances privades.

 

Comparteix-ho: