Actualitat Medicorasse

Com mantenir els nostres ingressos en cas de baixa laboral

Medicorasse

Tant els treballadors que cotitzen al règim d'autònoms de la Seguretat Social (RETA) com els treballadors per compte d’altri tenen dret a una prestació d'incapacitat temporal de la Seguretat Social en cas d’accident o malaltia que els impedeixi portar a terme la seva activitat professional amb normalitat. No obstant això, aquest escenari pot resultar especialment preocupant per als treballadors autònoms, ja que encara que en una situació d'incapacitat temporal, coneguda popularment com a “baixa”, la Seguretat Social ofereix un subsidi econòmic per a pal·liar la falta d'ingressos, aquesta ajuda mensual es calcula a partir de la base reguladora, que per a la gran majoria dels treballadors per compte propi sol ser la mínima.

 

Què és una assegurança de baixa laboral?

L'assegurança de baixa laboral, també anomenada de Subsidi, de Renda Diària o d'Incapacitat Laboral Temporal, té com a objectiu restablir els ingressos econòmics dels treballadors (ja ho siguin per compte propi o d’altri) que puguin patir una alteració en el seu estat de salut que els impedeixi temporalment i de forma total el desenvolupament de la seva activitat, sempre que el motiu de la baixa sigui un fet cobert per la pòlissa.

 

Quines cobertures té una assegurança de baixa laboral? 

L'objectiu principal de l'assegurança de baixa laboral és el pagament d'una indemnització diària en cas que l'assegurat pateixi una malaltia o un accident que l’incapaciti totalment i de forma temporal. Tot i així, aquest tipus de productes poden oferir cobertures extres, depenent de la companyia asseguradora i de la pòlissa que triïs, per incrementar la indemnització en cas de situacions excepcionals, com per exemple una indemnització addicional en cas d’hospitalització, intervenció, UCI, etc.

 

Tipus d’assegurança per baixa laboral

Els dos tipus principals d'assegurança de baixa laboral són sense barem i amb barem (habitualment anomenades “baremades”):

 

Assegurança de baixa laboral sense barem

En la modalitat d'assegurança de baixa laboral sense barem, l'asseguradora ofereix una quantitat fixa de diners per cada dia que el treballador romangui incapacitat –i fins al límit de dies establert per contracte. És el mateix assegurat qui, en signar la sol·licitud, decideix quina serà la quantitat diària a percebre com a indemnització –sempre en funció del seu nivell d’ingressos, de si treballa per compte propi o d’altri, i subjecte a la normativa de cada companyia. Aquest tipus d'assegurança per baixa laboral és molt flexible, però més costós. En aquesta modalitat, la indemnització es cobra una vegada transcorregut el període d'incapacitat temporal, encara que si el temps és prolongat es poden estipular bestretes periòdiques. 

 

Assegurança de baixa laboral amb barem

En la modalitat d'assegurança de baixa laboral amb barem els dies d'indemnització estan establerts per a cada patologia o lesió d’acord amb un barem fix que depèn de cada companyia asseguradora. Aquesta modalitat acostuma a ser més econòmica que la modalitat anterior, però hi ha la possibilitat que petites malalties o accidents lleus puguin no estar coberts tots els dies de baixa sinó només els fixats per barem. En aquesta modalitat, la indemnització es cobra en lliurar a l'asseguradora el comunicat de baixa en el qual s'especifica la lesió que sofreix el treballador.

 

Tipus de baixa laboral i prestacions

Depenent de si la causa de la baixa laboral és per malaltia comuna –qualsevol que es produeixi fora del treball– o per malaltia professional, les baixes seran costejades de manera diferent:

 

1.- Baixa laboral per malaltia comuna o accident no laboral:  

En el cas del treballadors afiliats a la Seguretat Social, durant els primers 3 dies de baixa, el treballador no rebrà cap mena de prestació econòmica. No obstant això, del dia 4 al dia 20 de la baixa rebrà una prestació  que consistirà en el 60% de la base reguladora –fins al dia 15 va a càrrec de l’empresa i a partir del dia 16 és la mútua professional en qüestió o la Seguretat Social qui es fa càrrec d'aquesta prestació. A partir del dia 21 de baixa la prestació serà del 75 % de la base reguladora. En el cas dels treballadors autònoms, la prestació per baixa laboral serà pagada íntegrament per la Seguretat Social o per la mútua corresponent. L’import serà del 60 % des del quart dia fins al 20è i, a partir del dia 21 la prestació passarà al 75 %.

 

2.- Baixa laboral per malaltia professional o accident de treball: 

En aquest cas el treballador començarà a cobrar la prestació econòmica des del dia següent al de la baixa i consistirà en el 75% de la base reguladora.

 

Com et pot ajudar Medicorasse

Sovint resulta impossible evitar una baixa laboral, ja que un petit accident o una malaltia poden provocar que, durant uns dies, no puguis dur a terme totes les teves obligacions.

A Medicorasse comptem amb molts anys d’experiència al servei dels professionals, assessorant i adaptant les solucions asseguradores a cada especialitat i cas particular. 

Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre l’assegurança de baixa laboral, ho pots fer a través del següent formulari. A Medicorasse comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti a les teves necessitats. 

Nota:  l’assegurança de baixa laboral està subjecte a la normativa de contractació de cada companyia i a les limitacions i exclusions establertes en les condicions especials i generals. 

Medicorasse, Correduría de Seguros del Col·legi de Metges de Barcelona SAU. CIF A 59498220. Domicili social al passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. RM de Barcelona volum 20624, foli 211, full B10481, inscripció 1a. Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions clau J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera de conformitat amb el Llibre II del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la distribució d'assegurances.

Comparteix-ho: