Actualitat Medicorasse

Per a què serveixen les assegurances de protecció familiar?

Medicorasse

Les assegurances de protecció familiar ajuden a protegir-te a tu i als teus éssers estimats davant l'impacte econòmic que suposa qualsevol imprevist per a la persona que sustenta a la família. Dins d'aquests tipus d'assegurances, es troben:

 

Assegurances de vida

Són una eina de previsió i planificació financera: en cas de defunció, incapacitat o invalidesa permanent, els ingressos familiars es veuen minvats. La contractació d'una assegurança de vida et protegeix econòmicament, ja que t'aporta uns ingressos per fer front a les despeses i cobreix la teva família davant deutes pendents contrets (hipoteca, cotxe, crèdits...).

A més de protegir-te en cas de mort, l'assegurança de vida també et pot protegir en cas que, per desgràcia, pateixis un accident o una malaltia que limiti permanentment les teves capacitats laborals o professionals, i algunes contemplen l’avançament del capital assegurat en cas de diagnòstic d’una malaltia greu.

 

Assegurança d'accidents personals

Segons l'Article 100 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança, s'entén per accident, la lesió corporal que deriva d'una causa violenta sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l'assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort. Les assegurances d'accidents cobreixen els danys corporals que pateixi un assegurat com a conseqüència d'un accident, ja sigui en la seva vida privada o desenvolupant la seva activitat professional, i per tant protegeixen el futur benestar de la teva família i el teu propi si no poguessis continuar ocupant-te d'ells. L'objectiu d'aquesta protecció, és que la teva família no es vegi afectada per la pèrdua d'ingressos o per un possible augment de despeses en el cas que no poguessis continuar cuidant d'ells, després de sofrir una eventualitat o accident.

Aquestes assegurances també poden cobrir una invalidesa parcial segons un barem fixat en el contracte.

 

Assegurances de dependència

La dependència és l'estat de falta o pèrdua d'autonomia física, psíquica, intel·lectual o sensorial per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i que necessiten l'atenció d'altres persones o ajudes importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. La persona depenent necessita de l’atenció d'un familiar o d'una persona externa contractada. Aquest darrer cas  implica una despesa econòmica important, bé per la contractació d'una persona que se'n faci càrrec o pel cost de l'ingrés en una residència. L'assegurança de dependència permet percebre una indemnització econòmica en forma de renda mensual vitalícia en cas que la persona esdevingui dependent en un futur.

 

Assegurances de baixa laboral

Quan es treballa per compte propi, una baixa laboral suposa una disminució d’ingressos i, en conseqüència, pot comportar un desequilibri econòmic. Una solució per completar els ingressos són les cobertures asseguradores addicionals.  L'assegurança de baixa laboral proporciona tranquil·litat i estabilitat econòmica si s'ha d'interrompre temporalment l'activitat laboral o professional a causa d'una malaltia o accident esdevingut durant el desenvolupament de la professió o en la vida privada. L'objectiu és compensar en tot moment la disminució d'ingressos o l'increment de despeses derivades de no poder treballar.

 

Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre els diferents tipus d’assegurances de protecció familiar, ho pots fer a través del següent formulari

 

 

Medicorasse, Corredoria d'assegurances del Col·legi de Metges de Barcelona, SAU. NIF A-59-498220. DGS, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la llei 26/2006, de 17 de juliol.

 

Comparteix-ho: