Actualitat Medicorasse

5 factors que has de tenir en compte en una assegurança de vida

Medicorasse

Es contracta una assegurança de vida per protegir la família en cas de mort de l'assegurat, sobretot en aquelles famílies amb alta dependència econòmica de la persona assegurada. Però, abans d'escollir el que millor s'adapti a les nostres necessitats, és important tenir certs aspectes clars. T'expliquem alguns dels més rellevants que has de conèixer abans de contractar una assegurança de vida.

1. La importància de la declaració de salut

Quan contractes una assegurança de vida, la companyia recollirà les teves dades i et farà un qüestionari de salut al qual hauràs de contestar amb completa sinceritat. En cas contrari, els beneficiaris podrien no tenir dret a cobrar la indemnització. A més, pot ser que la companyia us faci un reconeixement mèdic previ a la contractació de l'assegurança de vida. S'avalua la salut de l'assegurat per calcular el risc d'una manera més exacta, determinar si el client pot fer la contractació o no i adequar la prima a la situació de cada persona.

2. Designació de beneficiaris

Les figures que componen l’assegurança de vida són: prenedor, assegurat i beneficiari. El primer és qui contracta una assegurança; el segon és la persona física sobre la vida de la qual es concerta l'assegurança -que pot o no coincidir amb el prenedor- i el tercer qui rep la indemnització. La designació expressa de beneficiari/s agilitza el pagament de la indemnització en el moment de produir-se el sinistre.

Quan no s'hagi realitzat designació de beneficiari per al cas de mort, ni hi hagi regles per a la seva designació, s'aplicarà l'ordre de prelació establert a la pòlissa, segons apareix a la sol·licitud. Segons aquest ordre, en primer lloc, el beneficiari seria el cònjuge supervivent; mancant aquest, els beneficiaris serien els fills supervivents de l'assegurat per parts iguals. En cas de no haver-hi fills o de no ser vius, els beneficiaris serien els pares de l'assegurat (a parts iguals o el supervivent per la totalitat); i en defecte d'aquests darrers, els hereus legals del difunt.

Si no s'ha designat beneficiari amb caràcter irrevocable, en qualsevol moment es pot canviar la designació de beneficiari/s d'una assegurança de vida mentre la pòlissa estigui en vigor. Per fer-ho hi ha dues maneres: es pot fer mitjançant comunicació escrita a l'asseguradora, o indicant-ho expressament al testament.

3. Capital assegurat 

El capital assegurat de l'assegurança de vida és la quantitat de diners contractats que rebrà el beneficiari de l'assegurança com a indemnització. Per rebre'l, s'han de complir totes les condicions estipulades al contracte.

No hi ha una xifra concreta per contractar en una assegurança de vida. Això és així perquè la quantia dependrà de cada persona i de les seves circumstàncies. Cal saber que, per a capitals molt elevats, les companyies sol·liciten emplenar un qüestionari financer, així com l'acreditació dels ingressos que justifiquin la necessitat del capital.

L'import del capital assegurat és un dels factors - juntament amb l'edat - que determinarà el preu de l'assegurança, així que com més gran sigui el capital, més gran serà la prima de la pòlissa.

4. Revisió periòdica de circumstàncies i necessitats

Les nostres circumstàncies personals i necessitats aniran variant amb el temps i, per això, és convenient revisar les cobertures de la pòlissa i el capital assegurat per adaptar-los a la situació actual.

5. Tipus d'assegurança 

Quan et planteges la contractació d'una assegurança de vida és, principalment, per protegir el futur dels teus éssers estimats en cas de mort. Aquestes són les anomenades assegurances de Vida-risc i ofereixen la possibilitat de contractar garanties d'invalidesa permanent, absoluta o total. En cas de mort, l'assegurança de vida proporciona un capital per cobrir possibles deutes (hipoteca, crèdits, etc.) permetent que la família mantingui els plans de futur; i en cas d'invalidesa o incapacitat professional, l'assegurança proporciona uns ingressos que permeten complementar les prestacions possibles de Seguretat Social.

Dins les assegurances de vida risc trobem dos tipus en funció de la durada de la pòlissa:

Assegurances de vida sencera

L'assegurat estarà cobert de per vida, és a dir, la cobertura és vitalícia, no hi ha una edat límit en què finalitzarà l'assegurança. És una assegurança que, en part, podrà ser rescatada pel titular o cobrada pel capital pels beneficiaris en el moment de la defunció de l'assegurat. Això és així perquè aquesta modalitat combina una assegurança d’estalvi amb una assegurança de vida risc.

Assegurances de vida temporal

Amb les assegurances de vida temporal, la pòlissa se subscriu per un temps determinat, i en cada venciment anual es renova automàticament durant uns anys o fins a arribar a una edat -segons el que s'hagi contractat-, i aquest és el període pel qual l'assegurat estarà cobert. Les primes d'aquesta assegurança de vida acostumen a ser renovables creixent amb l'edat de l'assegurat.

La contractació d'una assegurança de vida és una tasca complexa en què intervenen molts factors. És per això que recomanem el suport i l'orientació d'un especialista a l'hora de decidir la pòlissa de vida que més s'adapta a les nostres necessitats.

Com et pot ajudar Medicorasse?

Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre els diferents tipus d'assegurances, ho pots fer mitjançant el següent formulari. A Medicorasse comptem amb un equip molt especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti més bé a les teves necessitats.

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del Col·legi de Metges de Barcelona SAU. CIF A 59498220. Domicili social al passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. RM de Barcelona volum 20624, foli 211, full B10481, inscripció 1a. Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions clau J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera de conformitat amb el Llibre II del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la distribució d'assegurances.

 

Comparteix-ho: